Gratis verzending in Nederland vanaf €170,- | Veilig betalen met Ideal en Klarna | Vóór 14:00 besteld, dezelfde dag verzonden

E-mail ons! Info@bbglow.nl

Whatsapp ons!

Schermafbeelding-2020-08-25-om-14.43.54-1.png

Algemene voorwaarden new

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

INHOUD
ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
BB GLOW NEDERLAND

E-mailadres: info@bbglow.nl
KvK-nummer:67363350
BTW-identificatienummer: NL 226503963B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Algemene voorwaarden ACADEMY H&H STUDIO B.V. / BB GLOW NEDERLAND

1.TRAININGEN

a.Al onze trainingen en masterclasses zijn 1 dagdeel
b. Gelieve 10 minuten voor uw training aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.
c.Wij werken uitsluitend in kleine groepen van 1 tot 4 leerlingen.
Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
d.Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van BB GLOW NEDERLAND dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

2. TE LAAT KOMEN OP UW TRAINING
a. Mocht u bij uw eigen training te laat komen dan gaat dat van u lestijd af. Zie voor uw lestijd uw factuur of mail bevestiging.
b.  De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer.
c. Mocht u 45 minuten of meer te laat komen dan zal uw training dag vervallen zonder terug gaven van uw lesgeld.

3. LEERLINGEN
a. Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven.
b. Voor eigen meegenomen chauffeurs of c.q. modellen die u uit eigen beweging heeft meegenomen hebben wij een ruimte om te wachten tot u les voorbij is.

4. AFWEZIGHEID
a.Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

5. ANNULERING 

Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte training kosteloos te annuleren tot maximaal 14 dagen na boeking van de training. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is BB GLOW NEDERLAND gerechtigd, het bedrag terug te storten.

Bedenktermijn  van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding:  hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs,
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 25%, 
c. Bij annulering tussen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 50%,
d. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training: hanteren wij annuleringskosten van  75%,
e. Bij annulering tussen 2 weken tot de trainingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
U kunt uw training niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen.  Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk,  is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.

Aanbetaling  €100,00 worden niet geretourneerd!

6. MATERIALEN
Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de  training gebruikt worden en welke materialen tijdens de training  ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

8. OVERMACHT
a.BB GLOW NEDERLAND  is niet gehouden om de Opleidingsovereenkomst na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

b.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BB GLOW NEDERLAND geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BB GLOW NEDERLAND  niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur; 2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen; 3) ernstige arbeidsongeschiktheid van BB GLOW NEDERLAND; 4) arbeidsongeschiktheid van personeel van BB GLOW NEDERLAND of (ingehuurde) docenten; 5) brand; 6) ongevallen; 7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 9) diefstal of inbraak; 10) wanprestatie door derden; 11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 12) oorlog of terrorisme; alsmede 13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.

 1. Overmacht geeft BB GLOW NEDRLAND het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
 2. BB GLOW NEDERLAND kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 3. Overmacht verplicht BB GLOW NEDERLAND niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de cursist.
 4. Voor zover BB GLOW NEDERLAND haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

9. HUISREGELS H&H STUDIO B.V. / BB GLOW NEDERLAND
a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de training behorende lessen.

b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

d.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

e. Cursusmateriaal en Apparatuur  worden niet teruggenomen na de cursus.

10. MODELLEN
a.Voor het volgen van een training kunnen wij begrijpen dat je best wat gespannen kunt zijn. Als jij een model mee neemt, die jij al kent, blijkt uit ervaring dat jij als cursist zijnde minder zenuwachtig deelneemt aan een training. Tevens is degene uit jouw directe omgeving ook een mooie start om jouw klantenbestand op te bouwen.

b.Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces.

11.  AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO’S / EIGENDOMSRECHT
a. Op het door BB GLOW NEDERLAND ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB GLOW NEDERLAND.
b. Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
c. Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de training  zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
d. BB GLOW NEDERLAND Copyright 2012 – 2020 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website
gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 5,00 euro per woord in rekening gebracht.
e. Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van BB GLOW NEDERLAND geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

f.Cursisten mogen de opleiding/trainingsstof en opleiding/training materialen niet gebruiken om zelf opleidingen/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,

12. Klachtmelding
a. De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus,te weten: BB GLOW NEDERLAND  info@bbglow.nl

De klacht wordt ten alle tijden
vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

b. De organisatie geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

c. De organisatie BB GLOW NEDERLAND zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

d. Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht doorBB GLOW NEDERLAND dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren via e-mail te richten tot: , t.a.v LOVN info@lovn.nl /klacht. Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door LOVN snel afgehandeld.

De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

13.VERTROUWELIJKHEID
a. BB GLOW NEDERLAND , haar personeel en/of voor BB GLOW NEDERLAND werkzame personen zullen de door de Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. BB GLOW NEDERLAND conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

INHOUD
ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
BB GLOW NEDERLAND

E-mailadres: info@bbglow.nl
KvK-nummer:67363350
BTW-identificatienummer: NL 226503963B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Algemene voorwaarden ACADEMY H&H STUDIO B.V. / BB GLOW NEDERLAND

1.TRAININGEN

a.Al onze trainingen en masterclasses zijn 1 dagdeel
b. Gelieve 10 minuten voor uw training aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.
c.Wij werken uitsluitend in kleine groepen van 1 tot 4 leerlingen.
Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
d.Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van BB GLOW NEDERLAND dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

2. TE LAAT KOMEN OP UW TRAINING
a. Mocht u bij uw eigen training te laat komen dan gaat dat van u lestijd af. Zie voor uw lestijd uw factuur of mail bevestiging.
b.  De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer.
c. Mocht u 45 minuten of meer te laat komen dan zal uw training dag vervallen zonder terug gaven van uw lesgeld.

3. LEERLINGEN
a. Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven.
b. Voor eigen meegenomen chauffeurs of c.q. modellen die u uit eigen beweging heeft meegenomen hebben wij een ruimte om te wachten tot u les voorbij is.

4. AFWEZIGHEID
a.Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

5. ANNULERING 

Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte training kosteloos te annuleren tot maximaal 14 dagen na boeking van de training. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is BB GLOW NEDERLAND gerechtigd, het bedrag terug te storten. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedektijd.

a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding:  hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs,
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 25%, 
c. Bij annulering tussen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 50%,
d. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training: hanteren wij annuleringskosten van  75%,
e. Bij annulering tussen 2 weken tot de trainingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
U kunt uw training niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen.  Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk,  is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.

Aanbetaling  €100,00 worden niet geretourneerd!

6. MATERIALEN
Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de  training gebruikt worden en welke materialen tijdens de training  ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

8. OVERMACHT
a.BB GLOW NEDERLAND  is niet gehouden om de Opleidingsovereenkomst na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

b.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BB GLOW NEDERLAND geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BB GLOW NEDERLAND  niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur; 2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen; 3) ernstige arbeidsongeschiktheid van BB GLOW NEDERLAND; 4) arbeidsongeschiktheid van personeel van BB GLOW NEDERLAND of (ingehuurde) docenten; 5) brand; 6) ongevallen; 7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 9) diefstal of inbraak; 10) wanprestatie door derden; 11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 12) oorlog of terrorisme; alsmede 13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.

 1. Overmacht geeft BB GLOW NEDRLAND het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
 2. BB GLOW NEDERLAND kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 3. Overmacht verplicht BB GLOW NEDERLAND niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de cursist.
 4. Voor zover BB GLOW NEDERLAND haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

9. HUISREGELS
a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de training behorende lessen.

b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

d.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

e. Cursusmateriaal en Apparatuur  worden niet teruggenomen na de cursus.

10. MODELLEN
a.Voor het volgen van een training kunnen wij begrijpen dat je best wat gespannen kunt zijn. Als jij een model mee neemt, die jij al kent, blijkt uit ervaring dat jij als cursist zijnde minder zenuwachtig deelneemt aan een training. Tevens is degene uit jouw directe omgeving ook een mooie start om jouw klantenbestand op te bouwen.

b.Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces.

11.  AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO’S / EIGENDOMSRECHT
a. Op het door BB GLOW NEDERLAND ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB GLOW NEDERLAND.
b. Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
c. Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de training  zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
d. BB GLOW NEDERLAND Copyright 2012 – 2020 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website
gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 5,00 euro per woord in rekening gebracht.
e. Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van BB GLOW NEDERLAND geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

f.Cursisten mogen de opleiding/trainingsstof en opleiding/training materialen niet gebruiken om zelf opleidingen/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,

12. Klachtmelding
a. De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus,te weten: BB GLOW NEDERLAND  info@bbglow.nl

De klacht wordt ten alle tijden
vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

b. De organisatie geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

c. De organisatie BB GLOW NEDERLAND zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

d. Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht doorBB GLOW NEDERLAND dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren via e-mail te richten tot: , t.a.v LOVN info@lovn.nl /klacht. Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door LOVN snel afgehandeld.

De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

13.VERTROUWELIJKHEID
a. BB GLOW NEDERLAND , haar personeel en/of voor BB GLOW NEDERLAND werkzame personen zullen de door de Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. BB GLOW NEDERLAND conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

INHOUD
ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
BB GLOW NEDERLAND

E-mailadres: info@bbglow.nl
KvK-nummer:67363350
BTW-identificatienummer: NL 226503963B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Algemene voorwaarden ACADEMY H&H STUDIO B.V. / BB GLOW NEDERLAND

1.TRAININGEN

a.Al onze trainingen en masterclasses zijn 1 dagdeel
b. Gelieve 10 minuten voor uw training aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.
c.Wij werken uitsluitend in kleine groepen van 1 tot 4 leerlingen.
Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
d.Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van BB GLOW NEDERLAND dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

2. TE LAAT KOMEN OP UW TRAINING
a. Mocht u bij uw eigen training te laat komen dan gaat dat van u lestijd af. Zie voor uw lestijd uw factuur of mail bevestiging.
b.  De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer.
c. Mocht u 45 minuten of meer te laat komen dan zal uw training dag vervallen zonder terug gaven van uw lesgeld.

3. LEERLINGEN
a. Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven.
b. Voor eigen meegenomen chauffeurs of c.q. modellen die u uit eigen beweging heeft meegenomen hebben wij een ruimte om te wachten tot u les voorbij is.

4. AFWEZIGHEID
a.Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

5. ANNULERING 

Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte training kosteloos te annuleren tot maximaal 14 dagen na boeking van de training. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is BB GLOW NEDERLAND gerechtigd, het bedrag terug te storten.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding:  hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs,
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 25%, 
c. Bij annulering tussen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de training : hanteren wij annuleringskosten van 50%,
d. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training: hanteren wij annuleringskosten van  75%,
e. Bij annulering tussen 2 weken tot de trainingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
U kunt uw training niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen.  Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk,  is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.

Aanbetaling  €100,00 worden niet geretourneerd!

6. MATERIALEN
Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de  training gebruikt worden en welke materialen tijdens de training  ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

8. OVERMACHT
a.BB GLOW NEDERLAND  is niet gehouden om de Opleidingsovereenkomst na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

b.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BB GLOW NEDERLAND geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BB GLOW NEDERLAND  niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur; 2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen; 3) ernstige arbeidsongeschiktheid van BB GLOW NEDERLAND; 4) arbeidsongeschiktheid van personeel van BB GLOW NEDERLAND of (ingehuurde) docenten; 5) brand; 6) ongevallen; 7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 9) diefstal of inbraak; 10) wanprestatie door derden; 11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 12) oorlog of terrorisme; alsmede 13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.

 1. Overmacht geeft BB GLOW NEDRLAND het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
 2. BB GLOW NEDERLAND kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 3. Overmacht verplicht BB GLOW NEDERLAND niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de cursist.
 4. Voor zover BB GLOW NEDERLAND haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

9. HUISREGELS
a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de training behorende lessen.

b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

d.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

e. Cursusmateriaal en Apparatuur  worden niet teruggenomen na de cursus.

10. MODELLEN
a.Voor het volgen van een training kunnen wij begrijpen dat je best wat gespannen kunt zijn. Als jij een model mee neemt, die jij al kent, blijkt uit ervaring dat jij als cursist zijnde minder zenuwachtig deelneemt aan een training. Tevens is degene uit jouw directe omgeving ook een mooie start om jouw klantenbestand op te bouwen.

b.Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces.

11.  AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO’S / EIGENDOMSRECHT
a. Op het door BB GLOW NEDERLAND ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB GLOW NEDERLAND.
b. Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
c. Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de training  zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
d. BB GLOW NEDERLAND Copyright 2012 – 2020 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website
gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 5,00 euro per woord in rekening gebracht.
e. Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van BB GLOW NEDERLAND geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

f.Cursisten mogen de opleiding/trainingsstof en opleiding/training materialen niet gebruiken om zelf opleidingen/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,

12. Klachtmelding
a. De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus,te weten: BB GLOW NEDERLAND  info@bbglow.nl

De klacht wordt ten alle tijden
vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

b. De organisatie geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

c. De organisatie BB GLOW NEDERLAND zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

d. Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht doorBB GLOW NEDERLAND dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren via e-mail te richten tot: , t.a.v LOVN info@lovn.nl /klacht. Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door LOVN snel afgehandeld.

De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

13.VERTROUWELIJKHEID
a. BB GLOW NEDERLAND , haar personeel en/of voor BB GLOW NEDERLAND werkzame personen zullen de door de Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. BB GLOW NEDERLAND conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.